Friday, 09/12/2022 - 05:23|
Chào mừng các bạn đến với cổng công nghệ thông tin trường mầm non Tân Thái

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chuyên môn (BDTX, chuyên đề) Năm học 2020 - 2021

 

       PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI TỪ

    TRƯỜNG MẦM NON TÂN THÁI

                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 72 /KH-TrMN

                       Tân Thái, ngày 09 tháng 9 năm 2020 

     

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng chuyên môn (BDTX, chuyên đề)

 Năm học 2020 - 2021

 

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2012 về việc ban hành các chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non năm học 2019-2020;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường. Trường mầm non Tân Thái xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020 - 2021 như sau.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU               

1. Mục đích

- Học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

- Bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trong nhà trường luôn đạt Chuẩn theo quy định.

2. Yêu cầu

- Tổ chức các lớp tập huấn nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả.

- Sau lớp bồi dưỡng tập trung tại Phòng Giáo dục, cụm chuyên môn cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục nghiên cứu theo các nội dung bồi dưỡng của kế hoạch.

- Kết thúc đợt bồi dưỡng nhà trường tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp loại, tổng hợp kết quả học tập của cán bộ giáo viên trong nhà trường.

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường.

III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG.

        1. Khối kiến thức bắt buộc.

        1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.

        Bồi dưỡng về chính trị, thời sự, các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như:  Thông tin  những nội dung cơ bản các nghị quyết, chỉ thị, qui định, kết luận của Ban chấp hành TW, Bộ chính trị, Ban bí thư khóa XII.

        Bao gồm: Nghị quyết 36 - NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2013, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành TW về Quy dịnh trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc làn thứ XIII của Đảng.

         Thông tin về tình hình thời sự quốc tế và trong nước nổi bật 6 tháng đầu năm 2019; một số nội dung về kinh tế- xã hội của địa phương.

TT

Nội dung

Số tiết

Số người tham dự

Thời gian

Địa điểm

Hình thức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

- Học tập Nghị quyết  số 36-NQ/TW về  chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2013 và tầm nhìn đến năm 2045.

- Học tập Quy định số 08-QĐ/TW về Quy dịnh trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương

- Học tập Quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

- Học tập Nghị quyết số 18 về một số đổi mới bộ máy hệ thống chính trị.

- Chỉ thị số 35,  ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc làn thứ XIII của Đảng.

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 8/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 8/2020

 

 

 

 

 

 

 

Trường mầm non Tân Thái

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường MN Tân Thái

 

 

 

 

 

 

Đ/c Bí thư chi bộ triển khai

 

 

 

 

 

 

Đ/c Bí thư chi bộ triển khai

1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên các cấp, các nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, cụ thể:

TT

Nội dung

Số tiết

Số người tham dự

Thời gian

Địa điểm

Hình thức

1

Phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên ở trường mầm non.

 

 

4

 

30

Tháng 8/2020

Nhà văn hóa xã

Cù Vân

PGD tổ chức

2

Xây dựng môi trường lành mạnh phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non

 

4

 

30

Tháng 8/2020

Nhà văn hóa xã

Cù Vân

PGD tổ chức

3

Thực hiện quy tắc ứng xử trong trường mầm non

 

4

 

30

Tháng 8/2020

Nhà văn hóa xã

Cù Vân

PGD tổ chức

4

Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

 

4

 

30

Tháng 8/2020

Nhà văn hóa xã

Cù Vân

PGD tổ chức

         2. Khối kiến thức tự chọn (Nội dung bồi dưỡng 3): 60 tiết/năm học/giáo viên.

2.1. Nội dung: Đây là khối kiến thức tự chọn bao gồm các chuyên đề bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên. Mỗi chuyên đề có thời lượng 15 tiết, mỗi giáo viên tự lựa chọn 5 chuyên đề phù hợp với yêu cầu và năng lực của cá nhân.

2.2. Các nội dung bồi dưỡng

* Đối với cán bộ quản lý và giáo viên.

- Chuyên đề 1: Vấn đề lồng ghép giới trong Giáo dục mầm non

- Chuyên đề 2: Xây dựng kế hoạch giáo dục ở trường mầm non phù hợp với

 bối cảnh của địa phương.

        - Chuyên đề 3: Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.

- Chuyên đề 4: Chăm sóc vệ sinh cho trẻ nhà trẻ

- Chuyên đề 5: Chế độ dinh dưỡng cho trẻ em viêm đường hô hấp và tiêu chảy

Căn cứ đăng ký học chuyên đề, Cán bộ, giáo viên sẽ học tập theo nhóm vào thời gian như sau:

TT

MODULE

Số tiết

Số người tham dự

Thời gian

thực hiện

Điều chỉnh bổ sung

1

Chuyên đề 1: Vấn đề lồng ghép giới trong Giáo dục mầm non

- Lý thuyết

- Thực hành

 

 

 

6

9

 

 

 

35

 

 

Tháng 10,11/2020

 

2

Chuyên đề 2: Xây dựng kế hoạch giáo dục ở trường mầm non phù hợp với bối cảnh của địa phương.

- Lý thuyết

- Thực hành

 

 

 

 

6

9

35

Tháng 11,12/2020

 

3

Chuyên đề 3: Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.

- Lý thuyết

- Thực hành

 

 

 

 

 

6

9

35

 

 

Tháng12/2020

Tháng 01/2021

 

 

Chuyên đề 4: Chăm sóc vệ sinh cho trẻ nhà trẻ

- Lý thuyết

- Thực hành

 

6

9

35

 

Tháng 02/2021

 

4

Chuyên đề 5: Chế độ dinh dưỡng cho trẻ em viêm đường hô hấp và tiêu chảy

 - Lý thuyết

- Thực hành

6

9

35

Tháng   3,4/2021

 

Đánh giá kết quả bồi dường thường xuyên của GV

Tháng 5/2021

 

 

IV. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG

1. Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học của giáo viên là chính, kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.

2. Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.

3. Bồi dưỡng thường xuyên qua mạng internet.

V. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG

- Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cán bộ quản lý và giáo viên mầm non.

- Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa qua Internet, sách báo.

VI. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN.

1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên

Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các modun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

Xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.

2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX

2.1. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX

Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ chuyên môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

- Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên (5,0 điểm);

- Vận dụng kiến thức bồi dưỡng thường xuyên vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).

2.2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi modun

 thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là điểm thành phần).

2.3. Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả bồi dưỡng thường xuyên (ĐTBBDTX)

Điểm trung bình bồi dưỡng thường xuyên = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các modun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên): 3.

Điểm trung bình bồi dưỡng thường xuyên được làm tròn đến một chữ số thập phân theo quy định hiện hành.

3. Xếp loại kết quả BDTX

3.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

- Loại TB nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

- Loại K nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

- Loại G nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 9 đến dưới 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

3.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

3.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách sử dụng giáo viên.

4. Công nhận kết quả BDTX

- Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của nhà trường

        - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên của nhà trường.

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân.

- Phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng của Giáo viên.

- Nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, đánh giá công tác tự học, tự bồi dưỡng

của giáo viên theo kế hoạch đã xây dựng. Yêu cầu giáo viên lưu giữ đầy đủ hồ sơ tự

học, tự bồi dưỡng nhằm đảm bảo cho công tác đánh giá, xếp loại.

- Ban giám hiệu nhà trường có trách nhiệm hướng dẫn giáo viên sưu tầm, tìm kiếm tài liệu phục vụ cho các nội dung bồi dưỡng và giải đáp những thắc mắc, hướng dẫn những nội dung khó đối với giáo viên, tổ chức tập huấn cho giáo viên.

- Đối với những nội dung còn vướng mắc cần được giải đáp, hướng dẫn thì BGH nhà trường trực tiếp liên hệ với chuyên môn bậc học mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2. Trách nhiệm của giáo viên

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân năm học 2019 - 2020 đã được phê duyệt và nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường.

- Báo cáo lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập bồi dưỡng thường xuyên vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Quy định việc kiểm tra và nộp báo cáo

 - Nhà trường tổ chức kiểm tra công tác bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ,

giáo viên dựa trên kế hoạch đã xây dựng và thực tế việc bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên tại nhà trường.

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2019 - 2020 của trường mầm non Tân Thái. Đề nghị các tổ chuyên môn, các đồng chí cán bộ giáo viên nghiên cứu, nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc, các tổ chuyên môn trao đổi trực tiếp với Ban giám hiệu để có hướng giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:  

- PGD&ĐT Đại Từ (B/c);                                                    

- CBGV nhà trường (T/hiện);

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Ngô Thị Hà

                                    

 

           

 

 

 

 

DANH SÁCH

Cán bộ giáo viên đăng ký học tập BDTX khối kiến thức tự chọn

Năm học 2020 - 2021

 

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Nhiệm vụ được giao

Ghi chú

1

Phạm Thị Đông

ĐHMN

Hiệu trưởng

 

2

Đặng Thị Hương

ĐHMN

P.Hiệu trưởng

 

3

Ngô Thị Hà

ĐHMN

P.Hiệu trưởng

 

4

Ngô Hồng Nhung

ĐHMN

GV 3 tuổi

 

5

Đặng Thị Liên

ĐHMN

GV 4 tuổi- TT

 

6

Nông Phương Linh

TCMN

GV 2 tuổi

 

7

Lương Thị Phượng

ĐHMN

GV 4 tuổi

 

8

Lý Thị Tươi

ĐHMN

GV 2 tuổi

 

9

Ngô Thị Aí Vân

ĐHMN

GV 5 tuổi - TT

 

10

Nguyễn Thị Hoa

ĐHMN

GV 5 tuổi -TT

 

11

Nguyễn Thị Nhinh

ĐHMN

GV 5 tuổi - TP

 

12

Nguyễn Thị Xuyên

ĐHMN

GV 2 tuổi

 

13

Ma Triệu Hoài Thu

CĐMN

GV 4 tuổi

 

14

Trương Thị  Xuyến

CĐSPMN

GV 5 tuổi

 

15

Vũ Thị Thùy Ninh

ĐHMN

GV 2 tuổi

 

16

Nguyễn Thị Nga

ĐHMN

GV 4 tuổi-TP

 

17

Ngô Thị Vân

ĐHMN

GV 4 tuổi

 

18

Trần Thị Hoa

ĐHSPMN

GV 4 tuổi

 

19

Trần Thị Quỳnh

TCMN

GV 2 tuổi

 

20

Nguyễn Thị  Vân

ĐHSPMN

GV 4 tuổi

 

21

La Thị Kiều

ĐHSPMN

GV 3 tuổi

 

22

Hà Thị Mai

ĐHSPMN

GV 3 tuổi

 

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Hôm qua : 336
Tháng 12 : 2.725
Năm 2022 : 93.867