Tuesday, 24/05/2022 - 12:16|
Chào mừng các bạn đến với cổng công nghệ thông tin trường mầm non Tân Thái

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chuyên môn (BDTX, chuyên đề) Năm học 2020 - 2021

 

       PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI TỪ

    TRƯỜNG MẦM NON TÂN THÁI

                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 72 /KH-TrMN

                       Tân Thái, ngày 09 tháng 9 năm 2020 

     

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng chuyên môn (BDTX, chuyên đề)

 Năm học 2020 - 2021

 

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2012 về việc ban hành các chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non năm học 2019-2020;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường. Trường mầm non Tân Thái xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020 - 2021 như sau.