Tuesday, 30/11/2021 - 06:39|
Chào mừng các bạn đến với cổng công nghệ thông tin trường mầm non Tân Thái

Giáo dục kỹ năng sống

Chia sẻ tình cảm về kỹ năng sống đối với trẻ

I.  Môc ®Ých yªu cÇu :

1.KiÕn thøc:

           - Tr biÕt được nước rt cn thiết đối vi con người, trong cuc sng thc vt, động vt vµ trong sn xut

- TrÎ biÕt mét sè tÝnh chÊt cña n­íc nh­ : Kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ vµ hoµ tan ®­îc mét sè chÊt kh¸c nh­ : §­êng, muèi, bét mµu...

2. Kü n¨ng:

- TrÎ cã kü n¨ng lµm mét sè thÝ nghiÖm ®¬n gi¶n.

- RÌn cho trÎ kü n¨ng quan s¸t, ghi nhí, chó ý vµ tr¶ lêi mét sè c©u hái cña c«.

3. Th¸i ®é:

- Gi¸o dôc tiết kim n­íc trong sinh ho¹t, gi g×n và bo v ngun nước.

II. ChuÈn bÞ:

1. §å dïng cña c«:

- Mét cèc n­íc, mét cèc s÷a mµu tr¾ng, Th×a, b¶ng mµu.

1 b×nh n­íc tinh khiÕt.

- M¸y chiÕu, H×nh ¶nh nguån n­íc s¹ch, n­íc bÞ « nhiÔm, …

- C¸c bµi h¸t trong chñ ®Ò “N­íc vµ mét sè hiÖn t­îng tù nhiªn”

2. §å dïng cña trÎ:

- Bµn, ghÕ

- Mçi  nhãm 1 b¶ng mµu, mät chai n­íc tinh khiÕt, 1cèc n­íc , 1 §Üa ®­êng, 1®Üa bét cµ phª...2 c¸i th×a ®ñ cho mçi nhãm trÎ

III. C¸ch tiÕn hµnh:

Ho¹t ®éng cña c«

Dù kiÕn ho¹t ®éng cña trÎ

* Ho¹t ®éng 1: Trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò

- H«m nay, c« thÊy b¹n nµo còng mÆc nh÷ng bé trang phôc rÊt ®Ñp. C¸c b¹n cã bÝ quyÕt g× ®Ó cã nh÷ng bé trang phôc s¹ch ®Ñp nµy ?

+ C¸c b¹n biÕt khi gÞ¨t quÇn ¸o th× cÇn cã g× ?

- §óng råi! CÇn cã n­íc ®Ó giÆt råi cÇn cã n¾ng vµ giã ®Ó lµm kh« quÇn ¸o n÷a ®Êy.

+ N­íc cã ë nh÷ng ®©u?

+ N­íc cã t¸c dông g× víi ®êi sèng con ng­êi vµ mäi vËt xung quanh chóng ta?

 

 

+ NÕu kh«ng cã n­íc ®iÒu g× sÏ s¶y ra?

=> N­íc kú diÖu vµ rÊt cÇn thiÕt trong cuéc sèng.  H«m nay c« ch¸u m×nh cïng kh¸m ph¸ ®iÒu kú diÖu ®ã nhÐ!

2.  Ho¹t ®éng 2: Kh¸m ph¸ sù kú diÖu cña n­íc

- C« cho trÎ xem video c¸c nguån n­íc.

=> §ã lµ nh÷ng nguån n­íc xông quanh chóng ta. N­íc rÊt cÇn thiÕt vµ quan träng cho ®êi sèng vµ n­íc cßn v« cïng kú diÖu chóng m×nh cïng ch¬i mét trß ch¬i nhÐ.

- Trß ch¬i: “M­a to, m­a nhá”

M­a r¬i, m­a r¬i

M­a to, M­a to

M­a r¬i xuèng m¾t

M­a r¬i ­ít mòi råi

Nh­ng t«i vÉn muèn

C¸c b¹n në mét nô c­êi thËt xinh.

-  C« mêi chóng m×nh cïng vÒ chç ®Ó kh¸m ph¸ sù kú diÖu cña n­íc nhÐ.

+ C¸c b¹n thÊy trªn bµn cña m×nh cã g× ?

- B©y giê chóng m×nh h·y quan s¸t cèc n­íc cã nhËn xÐt g× ?

+ Chóng m×nh cho th×a vµo cèc n­íc.

+ V× sao nh×n thÊy th×a ë trong cèc n­íc?

+ Cèc n­íc cã mµu g×?

- Ai lµ ng­êi nãi ®óng chóng m×nh cïng lÊy b¶ng mµu ra ®ä.

+ VËy cèc n­íc cã mµu g× ?

=> N­íc kh«ng cã mµu nªn khi cho th×a vµo th× chóng m×nh nh×n thÊy th×a ë phÝa trong.

- Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt ®­îc mïi cña n­íc?

 +  Chóng m×nh ngöi n­íc vµ nªu lªn nhËn xÐt.

- Th×a ®©u th×a ®©u? C¸c con h·y dïng th×a vµ nÕm cèc n­íc cña m×nh råi ®­a ra ý kiÕn .

+ Qua quan s¸t, ngöi, nÕm c¸c con cã kÕt luËn g×?

 

+ VËy n­íc kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ ®­îc gäi lµ n­íc g×?

- B©y giê c« l¹i muèn c¸c b¹n xóc mét th×a ®­êng bá vµo cèc n­íc vµ nhËn xÐt.

- C¸c b¹n h·y dïng th×a vµ khuÊy ®Òu cèc n­íc lªn vµ quan x¸t xem ®iÒu g× thó vÞ x¶y ra nhÐ!

=> Nh­ vËy, ®­êng ®· ®­îc hoµ tan trong n­íc.

+ B©y giê c¸c b¹n h·y quan s¸t, ngöi , nÕm vµ nªu nhËn xÐt vÒ cèc n­íc nµy.

=> Chóng ta ®· biÕt lµ n­íc cã tÝnh chÊt hoµ tan.

- Chóng m×nh cïng gióp c« pha mét th×a bét vµo cèc.

+ Con cã nhËn xÐt g× vÒ cèc n­íc?

+ Khi nµo th× n­íc cã mµu?

 

 

- Chóng m×nh cïng h­íng lªn mµn h×nh vµ xem nh÷ng nguån n­íc nhÐ.

+ Chóng m×nh thÊy nh÷ng nguån n­íc nh­ thÕ nµo? + V× sao n­íc l¹i bÞ « nhiÔm?

 

- Con ®· vµ sÏ lµm g× ®Ó b¶o vÖ nguån n­íc?

 

3. Ho¹t ®éng 3. Trß ch¬i “Thi xem ai giái”

- X¾p ®Õn mïa hÌ th× c¬ thÓ cÇn rÊt nhiÒu n­íc nªn chóng m×nh cÇn lµm g× ? V× sao l¹i ph¶i uèng nhiÒu n­íc?

- Chóng m×nh cïng thi xem ®éi nµo sÏ lµ nh÷ng ®éi giái nhÊt, gióp c« pha chÕ n­íc.

- Tõ nh÷ng chai n­íc tinh khiÕt chóng m×nh sÏ cã cèc sè 1 n­íc kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ. Cèc sè 2 n­íc cã vÞ . Cèc sè 3 cã mµu.

- TrÎ tiÕn hµnh ch¬i C« bËt nh¹c “Gät m­a vµ em bД

* KiÓm tra kÕt qu¶:

+ Cèc sè 1 lµ n­íc g×?

 

+ Cèc sè 2 lµ n­íc g×?

 

+ Cèc sè 3 lµ cèc n­íc

4.  Ho¹t ®éng 4. KÕt thóc

* TÝch hîp vµ lång gi¸o dôc:

- N­íc lµ céi nguån cña cuéc sèng, n­íc rÊt cÇn thiÕt vµ quan träng.

+ NÕu kh«ng cã n­íc ®iÒu g× sÏ x¶y ra ®èi víi con ng­êi vµ mäi vËt ?

+  V× vËy khi dïng n­íc c¸c con cÇn ph¶i sö dông nh­ thÕ nµo? 

 

- H¸t “Giät m­a vµ em bД

 

- T«i gi÷ quÇn ¸o tr¸nh nh÷ng chç bÈn, khi bÈn nhê bè mÑ giÆt s¹ch vµ ph¬i kh« míi mÆc l¹i

- Xµ phßng vµ n­íc ¹ !

 

 

- N­íc cã ë giÕng, s«ng, suèi…

- N­íc dïng ®Ó ¨n, uèng, t¾m giÆt, ®Ó t­íi c©y trång, lµ m«i tr­êng sèng cho c¸c con vËt…

- Con ng­êi sÏ bÞ kh¸t, c©y sÏ kh« hÐo…

 

 

 

- TrÎ quan s¸t.

 

 

 

 

- TrÎ ch¬i thÓ hiÖn c¸c ®éng t¸c

- TÝ t¸ch tÝ t¸ch

+ Lép bép lép bép

+ M¾t ®©y m¾t ®©y

 

 

+ TrÎ c­êi : h× .h× ..

 

 

- Cã cèc n­íc, ®­êng vµ th×a ¹!

- N­íc kh«ng mµu, trong suèt, n­íc cã mµu tr¾ng ¹!

- TrÎ thùc hiÖn

- Cèc n­íc trong suèt

- Cèc n­íc kh«ng cã mµu ¹!

- TrÎ thùc hiÖn

 

- Kh«ng cã mµu

 

 

 

- Con ngöi ¹!

- TrÎ thùc hiÖn vµ tr¶ lêi n­íc kh«ng cã vÞ.

- Nuíc kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng  vÞ ¹ !

- N­íc tinh khiÕt, n­íc s¹ch

 

-  Con nh×n thÊy ®­êng trong cèc ¹!

- §­êng ®· ®­îc hoµ tan trong n­íc ¹ !

 

-N­íc  cã vÞ ngät ¹!

 

 

 

 

- N­íc ®· cã mµu

- Khi hoµ tan 1 chÊt nµo ®ã vµo trong n­íc nh­ s÷a, cµ phª, bét mµu.., khi n­íc bÞ « nhiÔm…

 

 

- BÞ « nhiÔm

- Con ng­êi vøt r¸c, chÊt th¶i, x¸c ®éng vËt….

- Kh«ng vøt r¸c suèng s«ng suèi ao hå…

 

- CÇn ph¶i uèng nhiÒu n­íc

.- V× thêi tiÕt nãng nùc c¬ thÓ to¸t nhiÒu må h«i…

- TrÎ thùc hiÖn theo nhãm

 

 

 

              

 

 

 

- Kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ, lµ n­íc tinh khiÕt

- K«ng mµu, kh«ng mïi nh­ng ®· cã vÞ mÆn. 

- N­íccã mµu, cã mïi vµ cã vÞ.

 

 

 

 

- Con nguêi vµ  con vËt , c©y cá hoa l¸ ®Òu kh«ng sèng ®­îc .

- Khi röa tay xo¸y vßi n­íc võa ®ñ, röa xong nhí t¾t ngay.

Dïng tiÕt kiÖm, võa ®ñ.

 

 

 

 


Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 254
Tháng 11 : 7.345
Năm 2021 : 61.275