Sunday, 29/05/2022 - 02:24|
Chào mừng các bạn đến với cổng công nghệ thông tin trường mầm non Tân Thái

BIÊN BẢN BÌNH XÉT THI ĐUA TỔ 1 Về việc đánh giá xếp loại công đoàn viên; bình bầu thi đua đợt 3 Năm học: 2020 - 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÌNH XÉT THI ĐUA TỔ 1

Về việc đánh giá xếp loại công đoàn viên; bình bầu thi đua đợt 3

Năm học: 2020 - 2021

I. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 02 tháng 04 năm 2021

- Địa điểm: Trường mầm non Tân Thái

- Tổ chuyên môn tiến hành cuộc họp: Bình xét thi đua đợt 3

II. Thành phần tham dự gồm có:

1. Bà:Ngô Thị Ái Vân  - Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ 1

2. Bà: Vũ Thị Thùy Ninh - Chức vụ:Giáo viên - Tổ phó tổ 1

+ Tổng số công đoàn viên: 10

III. Chủ trì, thư ký cuộc họp:

* Chủ trì: Bà: Ngô Thị Ái Vân  + Chức vụ: Tổ trưởng tổ 1

* Thư ký: Bà: Vũ Thị Thùy Ninh + Chức vụ: Tổ phó tổ 1

IV. Nội dung - Diến biến cuộc họp:

PHẦN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI

1. Bà Ngô Thị Ái Vân - Tổ trưởng tổ 1  thông qua tiêu chí bình xét phân loại đoàn viên công đoàn

2. Từng thành viên trong tổ thông qua  bảng  tự đánh giá xếp loại của mình

3. Bình xét danh hiệu

BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA

 

STT

 

Họ và tên

 

Xếp loại thi đua 4

 

 

Ghi chú

1

Phạm Thị Đông

A

 

2

Ngô Thị Ái Vân

A

 

3

Vũ Thị Thùy Ninh

A

 

4

Nguyễn Thị Hoa

A

 

5

Nguyễn Thị Nhinh

A

 

6

La Thị Kiều

A

 

7

Trần Thị Hoa

A

 

8

Lý Thị Tươi

A

 

9

Nguyễn Thị Việt Hằng

A

 

10

Đồng Mỹ Linh

A

 

* Tổng số: 10 thành viên

Công đoàn viên xếp loại A: 10

Công đoàn viên xếp loại B: 0

CĐVchưa hoàn thành nhiệm vụ: 0

Sau khi tiến hành bình xét các thành phần dự họp nhất trí 100% kết quả thi đua như trên

Biên bản kết thúc hồi 17 giờ 40 phút cùng ngày và đã được thông qua mọi người cùng nghe và nhất trí.

 

 

 

TỔ TRƯỞNG TỔ 1

 

 

 

 

Ngô Thị Ái Vân

 

 

Tân Thái, ngày 02 tháng 04 năm 2021

 

Thư ký

 

 

 

 

Vũ Thị Thùy Ninh

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN BÌNH XÉT THI ĐUA TỔ 1

Về việc đánh giá xếp loại công đoàn viên; bình bầu thi đua đợt 2 và học kỳ I

Năm học: 2020 - 2021

I. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 21 tháng 12 năm 2020

- Địa điểm: Trường mầm non Tân Thái

- Tổ chuyên môn tiến hành cuộc họp: Bình xét thi đua đợt 2 và học kỳ I

II. Thành phần tham dự gồm có:

1. Bà:Ngô Thị Ái Vân  - Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ 1

2. Bà: Vũ Thị Thùy Ninh - Chức vụ:Giáo viên - Tổ phó tổ 1

+ Tổng số công đoàn viên: 10

III. Chủ trì, thư ký cuộc họp:

* Chủ trì: Bà: Ngô Thị Ái Vân + Chức vụ: Tổ trưởng tổ 1

* Thư ký: Bà: Vũ Thị Thùy Ninh + Chức vụ: Tổ phó tổ1

IV. Nội dung - Diễn  biến cuộc họp:

PHẦN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI

1. Bà Ngô Thị Ái Vân - Tổ trưởng tổ1 thông qua tiêu chí bình xét phân loại đoàn viên công đoàn

2. Từng thành viên trong tổ thông qua  bảng tự đánh giá xếp loại của mình

3. Bình xét danh hiệu

BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA

 

STT

 

Họ và tên

Xếp loại

thi đua đợt 2

Xếp loại

thi đua học kỳ I

 

Ghi chú

1

Phạm Thị Đông

A

A

 

2

Ngô Thị Ái Vân

A

A

 

3

Vũ Thị Thùy Ninh

A

A

 

4

Nguyễn Thị Hoa

A

A

 

5

Nguyễn Thị Nhinh

A

A

 

6

La Thị Kiều

A

A

 

7

Trần Thị Hoa

A

A

 

8

Lý Thị Tươi

B

B

 

9

Nguyễn Thị Việt Hằng

B

B

 

10

Đồng Mỹ Linh

A

A

 

* Tổng số: 10 thành viên

Công đoàn viên xếp loại A: 08

Công đoàn viên xếp loại B: 02

CĐVchưa hoàn thành nhiệm vụ: 0

Sau khi tiến hành bình xét các thành phần dự họp nhất trí 100% kết quả thi đua như trên

Biên bản kết thúc hồi 17 giờ 40 phút cùng ngày và đã được thông qua mọi người cùng nghe và nhất trí.

 

 

TỔ TRƯỞNG TỔ 1

 

 

 

Ngô Thị Ái Vân

 

Tân Thái, ngày21 tháng 12 năm 2020

Thư ký

 

 

 

Vũ Thị Thùy Ninh

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÌNH XÉT THI ĐUA TỔ 1

Về việc đánh giá xếp loại công đoàn viên; bình bầu thi đua đợt 1

Năm học: 2020 - 2021

I. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 19 tháng 11năm 2020

- Địa điểm: Trường mầm non Tân Thái

- Tổ chuyên môn tiến hành cuộc họp: Bình xét thi đua đợt 1

II. Thành phần tham dự gồm có:

1. Bà:Ngô Thị Ái Vân  - Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ 1

2. Bà: Vũ Thị Thùy Ninh - Chức vụ:Giáo viên - Tổ phó tổ 1

+ Tổng số công đoàn viên: 10

III. Chủ trì, thư ký cuộc họp:

* Chủ trì: Bà: Ngô Thị Ái Vân  + Chức vụ: Tổ trưởng tổ 1

* Thư ký: Bà: Vũ Thị Thùy Ninh + Chức vụ: Tổ phó tổ 1

IV. Nội dung – Diễn  biến cuộc họp:

PHẦN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI

1. Bà Ngô Thị Ái Vân  - Tổ trưởng tổ 1 thông qua tiêu chí bình xét phân loại đoàn viên công đoàn

2. Từng thành viên trong tổ thông qua bảng  tự đánh giá xếp loại của mình

3. Bình xét danh hiệu

BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA

 

STT

 

Họ và tên

 

Xếp loại thi đua 1

 

Ghi chú

1

Phạm Thị Đông

A

 

2

Ngô Thị Ái Vân

A

 

3

Vũ Thị Thùy Ninh

A

 

4

Nguyễn Thị Hoa

A

 

5

Nguyễn Thị Nhinh

A

 

6

La Thị Kiều

A

 

7

Trần Thị Hoa

A

 

8

Lý Thị Tươi

A

 

9

Nguyễn Thị Việt Hằng

A

 

10

Đồng Mỹ Linh

A

 

* Tổng số: 10 thành viên

Công đoàn viên xếp loại A: 10

Công đoàn viên xếp loại B: 0

CĐVchưa hoàn thành nhiệm vụ: 0

Sau khi tiến hành bình xét các thành phần dự họp nhất trí 100% kết quả thi đua như trên

Biên bản kết thúc hồi 17 giờ 40 phút cùng ngày và đã được thông qua mọi người cùng nghe và nhất trí.

 

 

TỔ TRƯỞNG TỔ 1

 

 

 

Ngô Thị Ái Vân

 

Tân Thái, ngày 19  tháng 11 năm 2020

Thư ký

 

 

 

Vũ Thị Thùy Ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2.653
Tháng 05 : 21.439
Năm 2022 : 47.190