Đơn vị: Trường Mầm non Tân Thái 
  Chương: 622 
 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 22/QĐ-MNTT ngày 23/09/2021 của Hiệu trưởng trường MN Tân Thái)
 (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
   Đvt: Triệu đồng
 Số
TT 
Nội dungDự toán được giao
 123
 ATổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 
 I Số thu phí, lệ phí 
 IIChi từ nguồn thu phí được để lại 
 1Chi sự nghiệp…………………. 
 a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
 bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
 2Chi quản lý hành chính 
 a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
 bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
 III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 
 1Lệ phí 
 BDự toán chi ngân sách nhà nước 
 INguồn ngân sách trong nước 
 1Chi quản lý hành chính 
 2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
 3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề147,541
 3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
 3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 147,541
  Kinh phí tiền công GV, NV nấu ăn147,541
 4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình  
 5Chi bảo đảm xã hội   
 6Chi hoạt động kinh tế  
 7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
 8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin   
 9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 
 10Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
 IINguồn vốn viện trợ 
 IIINguồn vay nợ nước ngoài 
   Ngày 23 tháng 09 năm 2021
       KẾ TOÁN         HIỆU TRƯỞNG
           (  Chữ ký, dấu)
    
    
    
    Đinh Trọng HưngPhạm Thị Đông