Friday, 09/12/2022 - 07:08|
Chào mừng các bạn đến với cổng công nghệ thông tin trường mầm non Tân Thái

Kế hoach phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong

        PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ                                                                                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON TÂN THÁI                                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh

          Số:     /KH- MN                                                                                                                             Tân Thái, ngày 25 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH

 Phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em 

 

           Thực hiện Kế hoạch số 744/PGD&ĐT  ngày 19 tháng 10 năm 2021 về việc thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

          Trường Mầm non tân Thái   xây dựng Kế hoạch phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em trong trường học như sau:

           I. Mục đích yêu cầu

           1. Mục đích

          Phát huy vai trò trách nhiệm của Ban giám hiệu trong việc chỉ đạo, điều hành phối hợp hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trường học.

          Đảm bảo các quyền trẻ em được thực hiện theo công ước Quốc tế của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em và tuân thủ các quy định của pháp luật. Tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong trường mầm non; hỗ trợ, can thiệp, xử lý kịp thời đối với trẻ bị bạo lực, xâm hại, đảm bảo vì quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ.

Nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và nhân viên trong phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học.

          2. Yêu cầu

          Phát huy sức mạnh của tập thể, huy động toàn lực lượng trong nhà trường tích cực tham gia giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng, chống bạo lực học đường. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với phòng GD&ĐT, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và gia đình học sinh.

          Chủ động phòng ngừa, không để có những hành động bạo lực học đường và tội phạm bên ngoài xâm nhập vào trường học. Phát hiện, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật.

          II. Mục tiêu

         Phấn đấu 100% mẫu giáo được hướng dẫn, giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phù hợp trẻ mầm non. 100% trẻ em không bị bạo lực, xâm hại, được đảm bảo đầy đủ các quyền và lợi ích tốt nhất.

        100% CBQL,GV.NV được tham dự các buổi truyền thông nâng cao nhận thức, năng lực, nghề nghiệp, trách nhiệm về phòng, chống bạo lực học đường, xâm

hại tình dục trẻ em. Thực hiện kịp thời các biện pháp hỗ trợ, can thiệp khi phát hiện trẻ bị bạo lực học dường, bị xâm hại tình dục.

          III. Các hoạt động trọng tâm

  1.     Hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động

Tuyên truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CB,GV,NV và CMHS nhất là trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chinh sách, pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em; quan tâm chỉ đạo xây dựng môi trường học đường đảm bảo cho trẻ được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực, xâm hại trẻ em.

Hướng dẫn cha mẹ trẻ kiến thức, kỹ năng bảo vệ phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ để thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi, quan niệm trong bảo bảo vệ trẻ em.

Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT về lĩnh vực liên quan đến công tác trẻ em trong đó chú trọng đến công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

          2. Phòng ngừa bạo lực học đường

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến kiến thức về nhận diện, phát hiện, thông báo, tố giác; giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự vệ, kỹ năng phòng ngừa đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em và quảng bá Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111).

Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của CBGVNV và gia đình về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em; trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác và ngăn ngừa hành vi bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho 100%  cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện có hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh về việc tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, cách phòng, chống bạo lực như: hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ. Xâm hại tình dục như: việc dùng vũ lực, đe dọa, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em tham gia vào các hành vi liên quan đến tình dục, bao gồm hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em và sử dụng trẻ em vào mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên Hồ Chí Minh và các đoàn thể để truyên truyền mọi lúc mọi nơi.

Tuyên truyền các gương điển hình trong công tác phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp đối với nạn nhân của bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em.

Lồng ghép nội dung giáo dục phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em vào kế hoạch giáo dục của nhà trường; thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với người học. Thường xuyên tổ chức các hoạt động theo chủ chủ đề về việc xây dựng trường, lớp học tích cực bằng phương pháp lớp học có nền nếp, thói quen, kỷ cương tốt.

           3. Phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CMHS trong bảo vệ trẻ trên môi trường mạng; quản lý việc sử dụng các thiết bị thông minh (máy điện thoại, máy tính, Ipas,…) để ngăn chặn việc trẻ vô tình truy cập vào các trang Web, các chương trinh quảng cáo, trò chơi… có tính chất bạo lực, khiêu dâm.

        III. Tổ chức phối hợp thực hiện

  1.  Đối với Ban giám hiệu nhà trường

Xây dựng kế hoạch phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ đảm bảo sát đối tượng trẻ em, phù hợp với tình hình đơn vị và có tính khả thi cao. Triển khai có hiệu quả đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và CMHS.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về mối nguy cơ, nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em; trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác và ngăn chặn hành vi bạo lực học đường, xâm hại tình dục; xây dựng và thực hiện có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường.  

          Nhà trường phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên tăng cường công tác tuyên truyền trong các cuộc họp cơ quan, đoàn thể, các buổi học tập GDPL; chỉ đạo giáo viên đưa nội dung đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng, bạo lực trẻ em, bạo lực học đường, xâm hại tình dục vào tuyên truyền trong các buổi họp phụ huynh.

          2. Đối với cán bộ giáo viên

          Nâng cao năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp trong trường, đảm bảo an toàn cho trẻ, nói khôngvới bạo lực trong nhà trường

          Giáo dục ý thức tự giác tự học trau dồi kiến thức pháp luật để vận dụng vào giảng dạy lồng ghép trong các hoạt động giáo dục trẻ và rèn các kỹ năng phòng, chống bạolực và xâm hại tình dục cho trẻ biết cách tự vệ cho bản thân trẻ.

          Tích cực, tự giác tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật để phục vụ cho công tác giảng dạy đạt hiệu quả.

          Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống, xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hoá trong nhà trường. Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao lành mạnh, các trò chơi dân gian bổ ích cho trẻ tham gia nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh.

          3. Đối với cha mẹ học sinh

          Thường xuyên nhắc nhở, quản lý chặt chẽ con em mình khi trẻ ở nhà, quan tâm chăm sóc trẻ, bảo vệ trẻ, nắm bắt tâm lý trẻ và có biện pháp xử lý kịp thời khi trẻ có biểu hiện lạ, khác thường.

          Phối hợp chặt chẽ với nhà trường để chăm sóc giáo dục trẻ, rèn cho trẻ kỹ năng phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ; cam kết với nhà trường không để xảy ra bạo lực gia đình và ngược đãi trẻ.

          Làm tốt công tác giáo dục con em mình, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế nhà trường; nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước, Luật trẻ em, Luật ATGT…

          Luôn là tấm gương tốt về đạo đức, lối sống trong gia đình để con em noi theo.

         4. Các đoàn thể

         * Công đoàn, Đoàn thanh niên

Chủ động phối hợp với nhà trường tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, GDPL về phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ.

Phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động theo kế hoạch; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao vui chơi lành mạnh, các trò chơi dân gian bổ ích cho trẻ nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh.

          Phối hợp giám sát các hoạt động của công tác phòng chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em trong đơn vị trường.

        * Y tế

Tăng cường công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe, kiểm tra đôn đốc các hoạt động vệ sinh môi trường. Hoàn thành kịp thời đúng quy định công tác khám sức khỏe cho trẻ trong năm học.

Phối hợp giám sát các hoạt động của công tác phòng chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em trong đơn vị trường nhằm phát hiện và báo cáo kịp thời các hành vi vi phạm về xâm hại trẻ em.

Trên đây là Kế hoạch phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong Trường mầm non Họa Mi, giai đoạn  2020-2025. Đề nghị nhà trường, các tổ chức đoàn thể, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và CMHS nghiêm túc thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, phát hiện những vấn đề mất an toàn cho trẻ kịp thời báo cáo Ban giám hiệu để được giải quyết./. 

                                                                                                                                        

 

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 336
Tháng 12 : 2.729
Năm 2022 : 93.871