Friday, 22/10/2021 - 14:09|
Chào mừng các bạn đến với cổng công nghệ thông tin trường mầm non Tân Thái

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC: 2016 - 2017

CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG MẦM NON TÂN THÁI


Số: 01/KHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tân Thái, ngày 10 tháng 09 năm 2016

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC: 2016 - 2017

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của phòng GD&ĐT và công văn số 46/KH- CĐN ngày 08 tháng 09 năm 2014 của CĐGD huyện Đại Từ.

Căn cứ nghị quyết đại hội công đoàn trường mầm non Tân Thái nhiệm kì 2015 - 2017.

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ chung của nhà trường.

Công đoàn trường mầm non Tân Thái xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2016 - 2017.

I. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

1. Đẩy mạnh và đổi mới nội dung và hình thức tổ chức GD cho ĐVCĐ nắm được các chỉ thị của Đảng, các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nưởc trở thành lực lượng nòng cốt cho sự nghiệp đổi mới GD-ĐT.

2. Nâng cao chất lượng và hàng quý tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tạo ra các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, công tác sôi nổi đều khắp toàn ngành. Siết chặt nề nếp kỷ cương trong dạy và học, khắc phục các biểu hiện tiêu cực trong ngành và từng bước nâng cao chất lượng GD.

3. Chủ động XDKH kiểm tra, giám sát và thực hiện luật lao động, CĐCS để  giải quyết tại chỗ, kịp thời những vướng mắc, bất cập trong đổi mới GD. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

4. Không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CBGV với những hoạt động thiết thực của tổ chức CBCĐ góp phần để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác tăng thêm lòng yêu nghề, mến trẻ.

5. Tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, chú trọng đổi mới phương thức hoạt động công đoàn. Tăng cường bồi dưỡng CBCĐ .

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ:

Chương trình 1:

Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng. Chăm lo đời sống nhà giáo và lao động trong đơn vị, xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn định tạo động lực nâng cao chất lực hiệu quả GD và đào tạo:

- Tham mưu việc bố trí phân công lao động, sắp xếp thời khoá biểu lịch họp định kỳ, tham mưu sử dụng cơ sở vật chất thiết bị dạy học hợp lý khoa học đảm bảo tôn trọng học tập của học sinh và công việc của GV công nhân viên được thuận lợi.

- Tham mưu, đề xuất giải pháp những quy định của luật lao động với CBGV, CNV

-  Phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện 3 công khai, thực hiện đầy đủ nội dung và các bước tiến hành Hội nghị CBCC. XD và thực hiên kế hoạch hoạt động của TTND.

- Tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động theo hướng:

+ Bổ xung hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế khen thưởng của đơn vị. Chủ động XD và quản lý quỹ tham quan, quỹ trợ cấp khó khăn, căn cứ vào nhu cầu hoạt động và thực tế của đơn vị.

+ Tăng cường XXH hoạt động chăm lo, động viên CBCNV có nhiều thành tích XD đóng góp XD nhà trường Cơ quan GD.

Chương trình 2:

 Xây dựng và nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và CBQL

- Phối hợp với chuyên môn đồng cấp chỉ đạo thực hiện cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tâm gương đạo đức tự  học và sáng tạo”

- Thành lập ban chỉ đạo thành lập cuộc vận động theo hướng dẫn.

- Nghiên cứu quán triệt tới mọi nhà giáo về mục đích , yêu cầu và căn cứ đánh giá cuộc vận động.

- Tổ chức bình xét, tuyên dương các cá nhân điển hình, tiêu biểu thực hiện cuộc vận động vào ngày 20/11 tại đơn vị.

- Thực hiện sơ kết cuộc vận động sau mỗi năm học vào dịp 19/5. Gắn việc đánh giá, chấm điểm tập thể, cá nhân trong cuộc vận động với các quy định về đạo dức nhà giáo theo chỉ thị 16/2008/CT-BGD & ĐT ngày 16/04/2008 và coi đó là một tiêu chí bình xét thi đua trong năm học 2015 - 2016.

-  Đơn vị có khẩu hiệu: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

Chương trình 3:

Vận động, tổ chức nhà giáo và người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính XH rộng lớn trong ngành nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.

- Tiếp tục đổi mới đánh giá thi đua khen thưởng, suy tôn các danh hiệu đảm bảo thực chất, khách quan, công bằng trên cơ sở đánh giá nỗ lực và kết quả đạt được của tập thể, cá nhân trong các cuộc vận động: “Mỗi thày, cô giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sánh tạo; Cuộc VĐ “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” và phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” gắn với chuẩn nghề nghiệp, chuẩn hiệu trưởng và quy định về đạo đức nhà giáo.

- Tổ chức thực hiện cuộc vận động 2 không với 4 nội dung . Tiếp tục đổi mới đánh giá thi đua khen thưởng...tích cực đấu tranh chống các biêu hiện tiêu cực ...

- Đẩy mạnh công tác XHHGD để tạo được sự đồng thuận về các hoạt động của tổ chức công đoàn nhà trường và lãnh đạo chuyên môn trong nhà trường. Thực hiện tốt 3 chủ động.

- Tiếp tục vận động ĐV và lao động tham gia các phong trào, các cuộc vận động XH do ngành và địa phương phát động; Quan tâm chăm lo tới giáo viên, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp tục vận động, quyên góp quần áo cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào dịp đầu năm học và dịp tết nguyên đán, tăng cường tham gia hoạt động khuyến học trong tổ chức công đoàn.

Chương trình 4:

Đổi mới tổ chứ  ,tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, XD tổ chức công đoàn vững mạn, tham gia XD Đảng; góp phần xây dựng Nhà nước vững mạnh.

1, Góp phần xây dựng Chi bộ và cơ quan vững mạnh:

- Vận động đoàn viên thực hiện tốt nhiêm vụ được giao, có trách nhiệm thực hiện quyền dân chủ đấu tranh xây dựng góp ý cho đảng viên, cho đảng viên, cho chi bộ và cơ quan trường học.

- Vận động mỗi ĐV là đảng viên gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động.

- Chủ động giới thiệu công đoàn viên ưu tú với Đảng đề nghị xem xét và kết nạp.

2. XD công đoàn vững mạnh:

- Kiện toàn tổ chức, củng cố và tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt của CĐ.

- Lập đủ hồ sơ công đoàn

- Chủ động bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho CBCĐCS .

- Phổ biến đầy đủ nghị quyết công đoàn cấp trên.

- Tạo điều kiện cho CBCĐCS được tiếp cận, nghiên cứu tài liệu về chế độ chính sách người lao động.

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn cán bộ công đoàn do CĐ Ngành tổ chức.

- Chỉ đạo UB KT Công đoàn thục hiện kế hoạch kiểm tra đồng cấp.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí và các loại quỹ tự có của đơn vị.

- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo, tình hình hoạt động công đoàn theo quy định.

Chương trình 5:

Mở rộng và tăng cường quan hệ công tác của công đoàn các đơn vị trên địa bàn và trong Ngành.

- Chủ động đề xuất với lãnh đạo đơn vị tổ chức cho đoàn viên, LĐ được tham gia các hoạt động giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức quản lý, dạy học, hoạt động CĐ và sinh hoạt tập thể với các đơn vị bạn.

- Vận động ĐVCĐ XD quỹ tham quan và tổ chức cho CBQL và CB CĐ tham quan học tập kinh nghiệm vào dịp hè.

III. Các chỉ tiêu thi đua trong năm học 2016 - 2017

1. Hồ sơ sổ sách:

     - Trường và các đoàn thể : Tốt

   - Hồ sơ tổ: Tốt

   - HS cá nhân: Tốt

2. Chuyên môn nghiệp vụ:

- Hiệu trưởng dự: 8 tiết/tháng

- Chuyên môn dự: 16 tiết/tháng

- GV dự: 4 tiết/tháng

- Thao giảng: 4 tiết/năm

- Làm đồ dùng đc: 4 bộ/năm.

- Viết sáng kiến kinh nghiệm: 100%

- Số lớp thực hiện chương trình mới: 07 lớp

3. Danh hiệu thi đua:

- CSTĐ cơ sở: 03.

- LĐTT: 13.

- HTNV: 03.

- GĐVH: 100%

- Tổ: Lao động giỏi (3 tổ).

- Công đoàn: Vững mạnh.

- Cơ quan: Văn hoá.

- Trường: Tiên tiến cấp Huyện.

- Đoàn thanh niên vững mạnh XS.

- Chi bộ: Trong sạch vững mạnh.

4. Danh hiệu của trẻ:

- Bé chăm: 95%

- Bé toàn diện: 100%

- Bé ngoan: 94%

- Bé năng khiếu: 35%

- Bé đạt giải hội thi: 35%

- Trẻ ăn bán trú: 100%

- Giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng: 4-5%

- Bé giỏi toàn diện: 43%


Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 108
Hôm qua : 277
Tháng 10 : 5.266
Năm 2021 : 51.424