Friday, 22/10/2021 - 13:36|
Chào mừng các bạn đến với cổng công nghệ thông tin trường mầm non Tân Thái

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015

CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG MẦM NON TÂN THÁI

Số: 01/KHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Thái, ngày 10  tháng 09 năm 201

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC: 2014 - 2015

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015 của phòng GD&ĐT và công văn số 46/KH-CĐN ngày 08 tháng 09 năm 2014 của CĐGD huyện Đại Từ.

Căn cứ nghị quyết đại hội công đoàn trường mầm non Tân Thái nhiệm kì 2013 - 2015.

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ chung của nhà trường.

Công đoàn trường mầm non Tân Thái xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2014 - 2015.

I. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

1. Đẩy mạnh và đổi mới nội dung và hình thức tổ chức GD cho ĐVCĐ nắm được các chỉ thị của Đảng, các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nưởc trở thành lực lượng nòng cốt cho sự nghiệp đổi mới GD-ĐT.

2. Nâng cao chất lượng và hàng quý tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tạo ra các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, công tác sôi nổi đều khắp toàn ngành. Siết chặt nề nếp kỷ cương trong dạy và học, khắc phục các biểu hiện tiêu cực trong ngành và từng bước nâng cao chất lượng GD.

3. Chủ động XDKH kiểm tra, giám sát và thực hiện luật lao động, CĐCS để  giải quyết tại chỗ, kịp thời những vướng mắc, bất cập trong đổi mới GD. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

4. Không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CBGV với những hoạt động thiết thực của tổ chức CBCĐ góp phần để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác tăng thêm lòng yêu nghề, mến trẻ.

5. Tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, chú trọng đổi mới phương thức hoạt động công đoàn. Tăng cường bồi dưỡng CBCĐ chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới.

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ:

Chương trình 1:

Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng. Chăm lo đời sống nhà giáo và lao động trong đơn vị, xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn định tạo động lực nâng cao chất lực hiệu quả GD và đào tạo:

- Tham mưu việc bố trí phân công lao động, sắp xếp thời khoá biểu lịch họp định kỳ, tham mưu sử dụng cơ sở vật chất thiết bị dạy học hợp lý khoa học đảm bảo tôn trọng học tập của học sinh và công việc của GV công nhân viên được thuận lợi.

- Tham mưu, đề xuất giải pháp những quy định của luật lao động với CBGV, CNV

-  Phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện 3 công khai, thực hiện đầy đủ nội dung và các bước tiến hành Hội nghị CBCC. XD và thực hiên kế hoạch hoạt động của TTND.

- Tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động theo hướng:

+ Bổ xung hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế khen thưởng của đơn vị. Chủ động XD và quản lý quỹ tham quan, quỹ trợ cấp khó khăn, căn cứ vào nhu cầu hoạt động và thực tế của đơn vị.

+ Tăng cường XXH hoạt động chăm lo, động viên CBCNV có nhiều thành tích XD đóng góp XD nhà trường Cơ quan GD.

Chương trình 2:

 Xây dựng và nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và CBQL

- Phối hợp với chuyên môn đồng cấp chỉ đạo thực hiện cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tâm gương đạo đức tự  học và sáng tạo”

- Thành lập ban chỉ đạo thành lập cuộc vận động theo hướng dẫn.

- Nghiên cứu quán triệt tới mọi nhà giáo về mục đích , yêu cầu và căn cứ đánh giá cuộc vận động.

- Tổ chức bình xét, tuyên dương các cá nhân điển hình, tiêu biểu thực hiện cuộc vận động vào ngày 20/11 tại đơn vị.

- Thực hiện sơ kết cuộc vận động sau mỗi năm học vào dịp 19/5. Gắn việc đánh giá, chấm điểm tập thể, cá nhân trong cuộc vận động với các quy định về đạo dức nhà giáo theo chỉ thị 16/2008/CT-BGD & ĐT ngày 16/04/2008 và coi đó là một tiêu chí bình xét thi đua trong năm học 2014 - 2015.

-  Đơn vị có khẩu hiệu: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

Chương trình 3:

Vận động, tổ chức nhà giáo và người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính XH rộng lớn trong ngành nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.

- Tiếp tục đổi mới đánh giá thi đua khen thưởng, suy tôn các danh hiệu đảm bảo thực chất, khách quan, công bằng trên cơ sở đánh giá nỗ lực và kết quả đạt được của tập thể, cá nhân trong các cuộc vận động: “Mỗi thày, cô giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sánh tạo; Cuộc VĐ “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” và phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” gắn với chuẩn nghề nghiệp, chuẩn hiệu trưởng và quy định về đạo đức nhà giáo.

- Tổ chức thực hiện cuộc vận động 2 không với 4 nội dung . Tiếp tục đổi mới đánh giá thi đua khen thưởng...tích cực đấu tranh chống các biêu hiện tiêu cực ...

- Đẩy mạnh công tác XHHGD để tạo được sự đồng thuận về các hoạt động của tổ chức công đoàn nhà trường và lãnh đạo chuyên môn trong nhà trường. Thực hiện tốt 3 chủ động.

- Tiếp tục vận động ĐV và lao động tham gia các phong trào, các cuộc vận động XH do ngành và địa phương phát động; Quan tâm chăm lo tới giáo viên, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp tục vận động, quyên góp quần áo cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào dịp đầu năm học và dịp tết nguyên đán, tăng cường tham gia hoạt động khuyến học trong tổ chức công đoàn.

Chương trình 4:

Đổi mới tổ chứ  ,tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, XD tổ chức công đoàn vững mạn, tham gia XD Đảng; góp phần xây dựng Nhà nước vững mạnh.

1, Góp phần xây dựng Chi bộ và cơ quan vững mạnh:

- Vận động đoàn viên thực hiện tốt nhiêm vụ được giao, có trách nhiệm thực hiện quyền dân chủ đấu tranh xây dựng góp ý cho đảng viên, cho đảng viên, cho chi bộ và cơ quan trường học.

- Vận động mỗi ĐV là đảng viên gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động.

- Chủ động giới thiệu công đoàn viên ưu tú với Đảng đề nghị xem xét và kết nạp.

2. XD công đoàn vững mạnh:

- Kiện toàn tổ chức, củng cố và tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt của CĐ.

- Lập đủ hồ sơ công đoàn

- Chủ động bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho CBCĐCS .

- Phổ biến đầy đủ nghị quyết công đoàn cấp trên.

- Tạo điều kiện cho CBCĐCS được tiếp cận, nghiên cứu tài liệu về chế độ chính sách người lao động.

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn cán bộ công đoàn do CĐ Ngành tổ chức.

- Chỉ đạo UB KT Công đoàn thục hiện kế hoạch kiểm tra đồng cấp.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí và các loại quỹ tự có của đơn vị.

- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo, tình hình hoạt động công đoàn theo quy định.

Chương trình 5:

Mở rộng và tăng cường quan hệ công tác của công đoàn các đơn vị trên địa bàn và trong Ngành.

- Chủ động đề xuất với lãnh đạo đơn vị tổ chức cho đoàn viên, LĐ được tham gia các hoạt động giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức quản lý, dạy học, hoạt động CĐ và sinh hoạt tập thể với các đơn vị bạn.

- Vận động ĐVCĐ XD quỹ tham quan và tổ chức cho CBQL và CB CĐ tham quan học tập kinh nghiệm vào dịp hè.

III. Các chỉ tiêu thi đua trong năm học 2014 - 2015

1. Hồ sơ sổ sách:

                         - Trường và các đoàn thể : Tốt

                         - Hồ sơ tổ: Tốt

                         - HS cá nhân: Tốt

2. Chuyên môn nghiệp vụ:

- Hiệu trưởng dự: 8 tiết/tháng

- Chuyên môn dự: 16 tiết/tháng

- GV dự: 4 tiết/tháng

- Thao giảng: 4 tiết/năm

- Làm đồ dùng đc: 4 bộ/năm.

- Viết sáng kiến kinh nghiệm: 100%

- Số lớp thực hiện chương trình mới: 07 lớp

3. Danh hiệu thi đua:

- CSTĐ cơ sở: 04.

- LĐTT: 18.

- HTNV: 02.

- GĐVH: 100%

 - Tổ: Lao động giỏi (3 tổ).

- Công đoàn: Vững mạnh.

- Cơ quan: Văn hoá.

- Trường: Tiên tiến cấp Huyện.

- Đoàn thanh niên vững mạnh XS.

- Chi bộ: Trong sạch vững mạnh.

4. Danh hiệu của trẻ:

- Bé chăm: 95%

- Bé sạch: 100%

- Bé ngoan: 94%

- Bé năng khiếu: 35%

- Bé đạt giải hội thi: 35%

- Trẻ ăn bán trú: 100%

- Giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng: 4-5%

- Bé giỏi toàn diện: 43%

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2014 -  2015

  TT

Họ và tên GV

Ngày tháng Năm sinh

CM

NV    được giao

Danh hiệu ĐK

Ghi chú

  1

Vũ T. Thùy Ninh

20/07/1985

ĐH

GV-  TP

CSTĐ

  2

Lý Thị Tươi

11/04/1989

TC

GV

HTNV

  3

Trương Thị Xuyến

22/11/1981

ĐH

GV

LĐTT

  4

Trương Thị Duyên

01/10/1991

TC

GV

LĐTT

  5

Trương Thị Huế

31/10/1992

TC

GV

LĐTT

  6

Hoàng T. Hồng An

13/06/1987

TC

Y Tế

HTNV

  7

Nguyễn Thị Dung

16/09/1966

TC

GV

LĐTT

  8

Ngô Thị Vân

24/11/1990

ĐH

Gv

LĐTT

  9

Đỗ Thi Bích

15/11/1962

GV - TT

LĐTT

10

Đặng Thị Liên

10/08/1978

ĐH

GV

LĐTT

11

Nguyễn Thị Hoa

05/11/1982

ĐH

GV- TP

LĐTT

12

Đỗ Thúy Tươi

03/12/1990

GV

CSTĐ

13

Ngô Thị  Ái Vân

10/01/1983

ĐH

GV- TT

CSTĐ

14

Ngô Thị Hà

06/04/1981

ĐH

GV

LĐTT

15

 Hoàng Thị Đường

05/06/1960

TC

GV- TP

LĐTT

16

Đặng Thị Hương

10/11/1971

ĐH

GV

LĐTT

17

Nguyễn Hải Hà

26/08/1995

TC

Nấu ăn

LĐTT

18

Vũ Ngọc Hà

11/12/1986

ĐH

Kế toán

LĐTT

19

Mông Thị Hoàn

07/09/1982

TC

Văn Thư

LĐTT

20

Đặng Thị Chiên

10/06/1962

BTCB- HT

LĐTT

21

Phạm Thị Đông

10/07/1981

ĐH

PHT

CSTĐ

KẾ HOẠCH KỲ

I/ Tư tưởng chính trị:

- Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước. Thực hiện tốt các nội quy, quy chế của trường, của Ngành.

- Thực hiện tốt các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “ 2 không”; và  cuộc  vận  động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”; “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” Và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Đoàn kết nội bộ.

- Đảm bảo ngày giờ công.

- Tham gia đầy đủ các cuộc ủng hộ.

II/ Các hoạt động trong kỳ

Khai giảng năm học mới.

Họp phụ huynh đầu năm

Tổ chức trung thu.

Học tập nhiệm vụ năm học và quy chế lao động.

Đăng ký các danh hiệu thi đua trong năm học.

Phát động các đợt thi đua.

Hội nghị CNVC đầu năm.

Đăng ký đề tài kinh nghiệm.

Sơ kết thi đua.

    Tổ chức: 20/10, 20/11, 22/12, 08/03, Tết NĐ, Tết DL, 30/4, 01/05, 01/06…

HIỆU TRƯỞNG

Đặng Thị Chiên

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

Phạm Thị Đông

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

NHIỆM KỲ 2013- 2015

Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Căn cứ vào hướng dẫn chương trình công tác Công đoàn năm học 2013- 2014 của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Đại Từ.

Căn cứ vào thực tế nhà trường.

Được sự nhất trí của chi bộ; Ban giám hiệu nhà trường; Ban chấp hành công đoàn trường MN Tân Thái tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở:

I. Thời gian tổ chức đại hội: Chiều ngày 28 tháng 10 năm 2013

II. Địa điểm: Hội trường trường MN Tân Thái.

III. Thành phần: Tập thể CBGV & CNV trong nhà trường.

IV. Nội dung:

  1. Chào cờ, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. (Đ/c Ngô Thị Ái Vân)
  2. Báo cáo hoạt động công tác công đoàn nhiệm kỳ 2011- 2013. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013- 2015. (Đ/c Đặng Thị Chiên)
  3. Báo cáo hoạt động của ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2011 - 2013. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2013-2015. (Đ/c Nguyễn Thị Hoa)
  4. Thảo luận: Đại hội góp ý kiến cho báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2013 và phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013- 2015.
  5. Đ/c Đặng Thị Chiên - BTCB, HT phát biểu chỉ đạo.
  6. Bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2013- 2015.
  7. Thông qua dự thảo nghị quyết đại hội và biên bản đại hội.( Đ/c Ngô T. Vân)
  8. Chào cờ bế mạc đại hội. (Đ/c Vân).

 KẾ HOẠCH THÁNG 9/2014

I/ Tư tưởng chính trị:

- Đảm bảo ngày giờ công, đoàn kết nội bộ.

- Thực hiện các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “ 2 không”; “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tổ chức ngày khai giảng năm học mới, họp phụ huynh, tết trung thu.

- Phát động thi đua đợt 1.

II/ Chương trình 1:

- Chăm lo đời sống bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho ĐVCĐ trong trường.

- Tiếp tục đổi mới tư duy và hoạt động thực tiễn để xây dựng tổ chức.

- Thăm hỏi kịp thời những trường hợp ốm đau.

III/ Chương trình 2:

- Kiểm tra việc giám sát việc thực hiện các hoạt động của nhà trường.

- Giải quyết những vấn đề tồn đọng cho giáo viên.

- Thông qua quy chế công đoàn, chi tiêu nội bộ.

IV/ Chương trình 3:

- Trang trí lớp, làm đồ dùng đồ chơi theo chủ đề, chủ điểm.

- Tham mưu mua ĐDHT, ĐD bán trú cho trẻ

- Đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân, đăng ký lớp tiên tiến.

- Các lớp đưa trẻ vào nề nếp và thực hiện đầy đủ chế độ SH của trẻ.

- Học chuyên đề do phòng GD, trường mở.

V/ Chương trình 4:

- Thực hiện tốt các quy chế của công đoàn.

- Thay đổi các hình thức sinh hoạt có chất lượng.

VI/ Công tác khác:

- Phát động đoàn viên công đoàn tham gia đầy đủ các cuộc ủng hộ.

- Đăng ký xây dựng cơ quan văn hóa.PHÁT ĐỘNG THI ĐUA ĐỢT 1

Từ ngày 09/ 09 đến ngày 20/11/2014

Chủ đề: “ Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11”

1. Chương trình 1:

- Học tập nghiên cứu các chỉ thị năm học 2014 - 2015 và các công văn chỉ đạo của bộ GD, Sở GD, Phòng GD và của địa phương.

- Thực hiện tốt các cuộc thi đua: “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, Cuộc vận động: “Dạy tốt, học tốt”, “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”

- Đẩy mạnh công tác TTGD, tích cực phòng chống tệ nạn XH.

- Hoàn thiện mọi HSSS theo quy định, đảm bảo chất lượng.

- Đảm bảo ngày giờ công.

- Thực hiện thao giảng, làm đồ dùng, đồ chơi đợt 1.

- Trang trí lớp theo chủ đề, chủ điểm

2. Chương trình 2:

- Duy trì và thực hiện chế độ thăm hỏi kịp thời.

- Thực hiện nghỉ chế độ dưỡng sức cho CBGV.

- Tham gia ký cam kết luật ATGT và phòng chống ma tuý.

- Tham gia đầy đủ các cuộc vận động ủng hộ, quyên góp theo sự chỉ đạo của cấp trên.

- Kết hợp với nhà trường mua sắm trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ dạy và học.

- XD các chuẩn điểm thi đua.

3. Chương trình 3:

- Tham gia đầy đủ các cuộc thi do cấp trên chỉ đạo, thi GVG các cấp.

- Kết hợp cùng với BGH tổ chức HNCBCC và tổ chức ngay 20/10 và ngày 20/11.

- Phát huy khả năng trong công tác sáng tạo trong phong trào: “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

- Chỉ đạo ban TTND làm việc đúng chức năng.

4. Chương trình 4:

- Tiếp tục đổi mới hoạt động thực tiễn của công đoàn, XD tổ chức công đoàn vững mạnh, cơ quan vững mạnh.

- Bổ xung quy chế làm việc của BCHCĐ và XD quy chê phối hợp giữa BGH và công đoàn, quy chế sử dụng quỹ trợ giúp khó khăn.

- Tăng cường công tác hoạt động nữ công.

- SHCĐ đúng định kỳ, hàng tháng.

- Thực hiện thu chi công đoàn chính xác, công minh.

- Thực hiện báo cáo thông tin 2 chiều kịp thời.

- Học tập nghiên cứu điều lệ công đoàn.KẾ HOẠCH THÁNG 10/2014

I. SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 9/2014

1. Tư tưởng chính trị:

- Giáo viên có ý thức xây dựng đoàn kết nội bộ.

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Thực hiện tốt các cuộc vận động: “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo” Và phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Đảm bảo ngày giờ công.

- Tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới, họp phụ huynh và tết trung thu cho trẻ.

- Tham gia đầy đủ các cuộc ủng hộ đúng hạn.

2. Công tác chuyên môn:

- Đảm bảo lương kịp thời cho giáo viên.

- 100% ĐVCĐ được nghe quy chế hoạt động công đoàn.

- Thông qua chi tiêu nội bộ cho ĐVCĐ nghe.

- Giáo viên có ý thức tổ chức tốt các hoạt động trong ngày của trẻ.

- Tổ chức tốt đại hội Công Đoàn.

- ĐVCĐ tham gia đầy đủ các cuộc họp và các hoạt động của nhà trường.

- Giáo viên đăng ký các chỉ tiêu thi đua, các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân.

- Thăm hỏi kịp thời những trường hợp ốm đau.

3. Công tác khác:

- 100% ĐVCĐ tham gia LĐVS.

- Tuyên truyền tốt công tác PCGD trẻ 5 tuổi.

- Tiếp tục thu thập minh chứng và mã hoá các minh chứng.

 II. KẾ HOẠCH THÁNG 10/2014

1. Chương trình 1:

- Hưởng ứng thi đua đợt 1 lập thành tích chào mừng ngày 20/10 và 20/11.

- Chấp hành tốt mọi nội quy, quy chế của trường.

- Đảm bảo ngày giờ công, đoàn kết nội bộ.

- Kết hợp với CBCM tổ chức chấm trang trí lớp và thao giảng đợt 1.

- Đảm bảo chế độ sinh hoạt trong ngày cho trẻ.

- Đảm bảo an toàn cho trẻ và đảm bảo VSAT TP.

2. Chương trình 2:

- Thực hiện chế độ thăm hỏi thường xuyên, kịp thời.

- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập HLH PN Việt Nam 20/10.

- Tổ chức Hội nghị CBCC ( 22/10/2014)

- Tiếp tục thực hiện và duy trì các loại quỹ công đoàn.

- Kiện toàn các đoàn thể: Ban TTND, Đoàn thanh niên.

- KTDCHSSS, đảm bảo chất lượng dạy.

- Các lớp 5 tuổi xây dựng và đo trẻ theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

- Xây dựng quy chế thực hiện trong năm học.

- Phối hợp cùng với nhà trường tổ chức tốt hội thi cho trẻ.

3. Chương trình 3:

- Duy trì và thực hiện phong trào xanh sạch đẹp.

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường.

4. Chương trình 4:

- Tham gia ủng hộ quỹ Vì người nghèo.

- SHCĐ đúng định kỳ hàng tháng. 

- Thực hiện thu - chi CĐ chính xác, công minh.

- Thực hiện báo cáo thông tin 2 chiều kịp thời.KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM 20/10/2014

I. Thời gian: 14 giờ, ngày 20/10/2014

II. Địa điểm: Hội trường trường MN Tân Thái

III. Thành phần :

                       1, Đ/c Đặng Thị Chiên - BT chi bộ

                       2, Đ/c Phạm Thị Đông - PBT chi bộ

                       3, Toàn thể ĐVCĐ

IV. Nội dung:

Chủ đề: Thực hành tiết kiệm - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.( Đ/c Ngô Thị Ái Vân)

3. Tiếp nước: đ/c Ngô Vân, Huế.

4. Đ/c Ngô Thị Ái Vân - trưởng ban nữ công lên triển khai:

- Ôn lại lịch sử ra đời của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

- Đánh giá công tác nữ công trong nhà trường.

- Ý kiến tâm sự chia sẻ về những tâm tư và suy nghĩ của đoàn viên nhân buổi tọa đàm.

- Vui liên hoan chè nước kết hợp vui văn nghệ.

5. Đ/c Đặng Thị Chiên - Bí thư chi bộ lên phát biểu và có ý kiến chỉ đạo.

6. Vui văn nghệ.

7. Bế mạc hội nghị.


KẾ HOẠCH THÁNG 11/2014

I. SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 10

1. Chương trình 1

- Chấp hành tốt mọi nội quy, quy chế của trường.

- Đảm bảo ngày giờ công.

- 100% ĐVCĐ được nghe quy chế hoạt động công đoàn.

- Giáo viên có ý thức tổ chức tốt các hoạt động trong ngày của trẻ.

- Thực hiện tốt đánh giá cuối chủ đề, đánh giá trẻ theo BCPT trẻ 5 tuổi.

- ĐVCĐ tham gia đầy đủ các cuộc họp và các hoạt động của nhà trường.

- Thăm hỏi kịp thời những trường hợp ốm đau.

- Thao giảng đạt kết quả cao (14/14 đ/c được xếp loại tốt).

- Đảm bảo chế độ sinh hoạt trong ngày cho trẻ.

2. Chương trình 2

- Thực hiện chế độ thăm hỏi thường xuyên, kịp thời.

- Tổ chức tốt lễ kỷ niệm ngày thành lập HLHPN VN 20/10 và Hội nghị cán bộ CC, VC.

- Tham gia ký cam kết các cuộc vận động và phong trào ; ký cam kết v/v thực hiện luật ATGT và phòng chống ma tuý.

- Đảm bảo lương kịp thời cho giáo viên.

- Tiếp tục thực hiện và duy trì các loại quỹ công đoàn.

- Phối hợp cùng với nhà trường tổ chức tốt hội thi cho trẻ.

3. Chương trình 3

- Duy trì và thực hiện phong trào xanh sạch đẹp

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường

- Tồn tại : Việc giữ gìn vệ sinh chung chưa đảm bảo.

4. Chương trình 4

- Đón đoàn kiểm tra cơ quan văn hóa.

- Tổng hợp báo cáo thu chi công đoàn nộp cấp trên.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 11/2014

1. Chương trình 1

- Tiếp tục thực hiện tốt thi đua đợt 1 lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn.

- Sơ kết thi đua 1, đánh giá xếp loại GV, phát động thi đua 2.

- Thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào do trường và ngành phát động.

- Trang trí lớp theo chủ điểm mới.

- Làm đồ dùng đồ chơi phục vụ dạy và học.

- Đảm bảo ngày giờ công.

- Tham gia đạt kết quả tốt hội thi GVG cấp trường.

- Kiểm tra hồ sơ dân chủ lần 1.

- Chuẩn bị tốt cho các đ/c tham gia dự thi GV nuôi dạy giỏi cấp Huyện.

2. Chương trình 2

- Duy trì thực hiện tốt chế độ thăm hỏi thường xuyên.

- Tham mưu với nhà trường tổ chức tốt ngày 20/11.

- Tham gia ủng hộ, quyên góp do  các cấp phát động.

3. Chương trình 3

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường.

- Vệ sinh cá nhân trẻ và vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ.

- Phát động thu gom giấy phế liệu bán và gây quỹ.

4. Chương trình 4

- Học tập nghiên cứu các chỉ thị nghị quyết do các cấp phát động.

- Duy trì và thực hiện tốt chế độ thăm hỏi.

5. Triển khai công văn.

6. ý kiến thảo luận.KẾ HOẠCH THÁNG 12

I. SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT 1 - SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 11

Chủ đề: chào mừng các ngày lễ lớn 20/10 và 20/11

1. Chương trình 1

- ĐVCĐ đã ổn định tư tưởng có ý thức trong công việc

- Học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của các cấp.

- Tổ chức công đoàn đã ổn định ngay từ đầu năm học

- Thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền GD gắn liền với các cuộc vận động.

- Có HSSS dầy đủ, đã kiểm tra hồ sơ dân chủ.

- Thực hiện đầy đủ CĐSH trong ngày.

- Đảm bảo ngày giờ công.

- Tham gia thao giảng đợt 1: 14 giờ dậy, đạt kết quả tốt 14.

- Chấm trang trí lớp.

2. Chương trình 2

- Duy trì và thực hiện tốt chế độ thăm hỏi kịp thời.

- Tham gia đầy đủ các cuộc vận động, ủng hộ quyên góp từ thiện do các cấp phát động.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Giỏi việc trường - đảm việc nhà”

3. Chương trình 3:

- Tổ chức tốt hội nghị CBCC.

- Kiện toàn các tổ chức, đoàn thể.(Ban TTND, Đoàn TN).

- Ra QĐ thành lập ban TTND để đi vào hoạt động.

- Tham gia mít tinh 20/10, 20/11 do địa phương tổ chức.

4. Chương trình 4:

- Tham gia xây dựng các tổ chức trong nhà trường hoạt động có hiệu quả.

- Thực hiện tốt công tác VSMT, VS lớp học và vs cá nhân trẻ sạch sẽ.

- XD các loại quy chế của công đoàn.

- Duy trì thu chi đoàn phí công đoàn theo quy định

- Tăng cường hơn nữa công tác hoạt động nữ công.

* Kết quả bình xét thi đua I

TT

Họ và tên

Thao giảng

Thi GVG trường

KT HSDC lần 1

XL thi đua 1

Ghi chú

01

Vũ T. Thùy Ninh

Tốt

Giỏi

Tốt

A

02

Lý Thị Tươi

Tốt

Giỏi

Khá

A

03

Trương Thị Xuyến

Tốt

Giỏi

Tốt

A

04

Ngyễn Thị Hiền

Tốt

Giỏi

Khá

A

05

Trương Thị Huế

Tốt

Giỏi

Tốt

A

06

Hoàng T. Hồng An

A

07

Nguyễn Thị Dung

Tốt

Giỏi

Tốt

A

08

Ngô Thị Vân

Tốt

Giỏi

Tốt

A

09

Đỗ Thi Bích

Tốt

Giỏi

Tốt

A

10

Đặng Thị Liên

Tốt

Giỏi

Tốt

A

11

Nguyễn Thị Hoa

Tốt

Giỏi

Tốt

A

12

Đỗ Thúy Tươi

Tốt

Giỏi

Tốt

A

13

Ngô Thị  Ái Vân

Tốt

Giỏi

Tốt

A

14

Ngô Thị Hà

Tốt

Giỏi

Tốt

A

15

Hoàng Thị Đường

Tốt

Giỏi

Tốt

A

16

Đặng Thị Hương

Tốt

Giỏi

Tốt

A

17

Nguyễn Hải Hà

Tốt

Giỏi

Tốt

A

18

Vũ Ngọc Hà

A

19

Mông Thị Hoàn

A

20

Đặng Thị Chiên

A

21

Phạm Thị Đông

A

22

Nguyễn Thị Nhinh

Tốt

Giỏi

Tốt

A

23

Lương Thị Phượng

Tốt

Giỏi

Tốt

A

II. KẾ HOẠCH THÁNG 12 - PHÁT ĐỘNG THI ĐUA ĐỢT II :

Thời gian từ ngày 21/11 đến hết ngày 22/12

                                       Chủ đề: Tiếp bước cha anh     

Thi đua lập thành tích chào mừng ngày QPTD và ngày 22/12

I. Mục đích:

- Thực hiện tốt các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “2 không”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”; “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” Và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Toàn trường thi đua: “Dạy tốt - Học tốt” lấy thành tích chào mừng ngày “QPTD và ngày TLQĐND Việt Nam 22/12 ”.

II. Nội dung:

1. Chương trình 1

- Tiếp tục thực hiện tốt thi đua: Dạy tốt, học tốt cuộc vận động : dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm.

- Thực hiện tốt phong trào giỏi việc trường, đảm việc nhà.

- Tham dự tốt hội thi GVG cấp Huyện (3 đ/c).

- Thực hiện đầy đủ ngày giờ công, đảm bảo CĐSH trong ngày cho trẻ.

- Đảm bảo đầy đủ HSSS trình bày đẹp, khoa học.

- Tiếp tục thao giảng đạt kết quả và làm đồ dùng đồ chơi phục vụ dạy và hoạ.

- Đẩy mạnh phong trào tự học, tự rèn.

- ĐVCĐ ổn đinh tư tưởng, tích cực tham gia vào hoạt động công đoàn.

2. Chương trình 2:

- Tiếp tục thực hiện và duy trì các loại quỹ

- Thực hiện chế độ thăm hỏi kịp thời.

- Tham gia đầy đủ các cuộc vận động, ủng hộ quyên góp.

- Động viên GV thi GVG huyện

3. Chương trình 3:

- Duy trì và thực hiện phong trào xanh, sạch, đẹp.

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường.

- Thực hiện tốt phong trào giỏi việc trường, đảm việc nhà. Tiến hành tổng kết giao cho nữ công.

4. Chương trình 4:

- SHCĐ đúng định kỳ hàng tháng.  Thực hiện thu - chi CĐ chính sác, công minh.

- Nộp quyết toán ĐPCĐ cấp trên.

- Thực hiện báo cáo thông tin 2 chiều kịp thời.KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY  TLQĐND VN 22/12

I. Thời gian : Chiều ngày 22/12/2014

II. Thành phần :

1. Đ/c Đặng Thị Chiên - BT chi bộ

2. Đ/c  Phạm Thị Đông - PBT chi bộ

4, Toàn thể đoàn viên công đoàn

III. Nội dung

1. Chào cờ.

2.Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.( Đ/c Ngô Thị Ái Vân)

3. Tiếp nước: Đ/c Huế, Đỗ Tươi.

4, Đ/c Đặng Thị Chiên - HT lên khai mạc hội nghị.

5. Văn nghệ.( Đỗ Tươi, Vân, Hà, Xuyến)

6. Đ/c Phạm Thị Đông - CTCĐ sơ kết thi đua đợt 2.

6. Đ/c Đặng Thị Đông trò chuyện về ngày 22/12 ngày.

7. Văn nghệ

8. Bế mạc hội nghị
SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT 2 VÀ HỌC KỲ 1

Chủ đề : Tiếp bước cha anh chào mừng ngày quốc phòng toàn dân và ngày 22/12”

1. Chương trình 1:

- ĐVCĐ thực hiện tốt cuộc vận động dạy tốt, học tốt , giỏi việc trường đảm việc nhà , dân chủ kỷ cương tình thương trách nhiệm.

- Đã phối hợp với nhà trường tham gia tổ chức hội thi GVG huyện đạt kết quả cao.

- Đảm bảo ngày giờ công

- HSSS đầy đủ, đã có hồ sơ mở.

- Phong trào làm ĐD ĐC  sôi nổi kết quả 16 bộ xếp loại A, 5 XL B, 3  XL C.

- Đón đoàn TT của nghành đạt kết quả cao (20 Đ/c xếp loại tốt)

- Tham gia học tập đầy đủ các chuyên đề

2. Chương trình 2:

- Đã thực hiện tốt thu chi các loại quỹ

- TH chế độ thăm hỏi kịp thời

- Tham gia đầy đủ các cuộc vận động ủng hộ quyên góp

3. Chương trình 3:

- Duy trì và thực hiện tốt môi trường xanh sạch đẹp

- Tổ chức vệ sinh môi trường và vệ sinh XQ lớp

- Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt.

4. Chương trình 4:

- Thực hiện đầy đủ kế hoạch của nhà trường.

- BCHCĐ hoạt động đúng chức năng làm báo cáo nộp CĐ nghành

* Kết quả bình xét thi đua đợt 2 và học kỳ I:

TT

HỌ VÀ TÊN

XẾP LOẠI

  THI ĐUA 1

 XẾP LOẠI

 THI ĐUA 2

 XẾP LOẠI      HỌC KỲ 1

  GHI     CHÚ

  1

Vũ T. Thùy Ninh

A

A

A

  2

Lý Thị Tươi

A

A

A

  3

Trương Thị Xuyến

A

A

A

  4

Nguyễn Thị Tư

 O đủ TG XL

O đủ TG XL

A

  5

Trương Thị Huế

A

A

A

  6

Hoàng T. Hồng An

A

A

A

  7

Nguyễn Thị Dung

A

A

A

  8

Ngô Thị Vân

A

A

A

  9

Đỗ Thi Bích

A

A

A

10

Đặng Thị Liên

A

A                           A

11

Nguyễn Thị Hoa

A

A

A

12

Đỗ Thúy Tươi

A

A

A

13

Ngô Thị  Ái Vân

A

A

A

14

Ngô Thị Hà

A

A

A

15

Hoàng Thị Đường

A

A

A

16

Đặng Thị Hương

A

A

A

17

Nguyễn Hải Hà

A

A

A

18

Vũ Ngọc Hà

A

A

A

19

Mông Thị Hoàn

A

A

A

20

Đặng Thị Chiên

A

A

A

21

Phạm Thị Đông

A

A

A

22

Nguyễn Thị   Hiền

A

A

A

23

Lương Thị Phượng

A

A

A

24

Nguyễn Thị Nhinh

A

A

A

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA ĐỢT 3

Chủ đề: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày hội ngày lễ 8/3, 26/3 »

I. Mục đích:

- Thực hiện tốt các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “2 không”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”; “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; “Dân chủ – Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” Và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Toàn trường thi đua: “Dạy tốt - Học tốt” lấy thành tích chào mừng ngày “Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày 26/3 Thành lập ĐTN CS HCM ”.

II. Nội dung:

1. Chương trình 1

- Duy trì tôt chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ

- Duy trì thao giảng đúng kế hoạch

- Hưởng ứng phong trào làm đồ dùng đồ chơi

- Hoàn thiện HSSS theo quy định

2. Chương trình 2:

- Tiến hành thu chi các loại quỹ theo quy định

- Tham gia đầy đủ các cuộc vận động ủng hộ

- Duy trì chế độ thăm hỏi động viên kịp thời

3. Chương trình 3:

- Duy trì tốt phong trào xanh sạch đẹp trong nhà trường

- Thực hiện tết trồng cây mùa xuân

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt

- Hưởng ứng phong trào thi đua giỏi việc trường, đảm việc nhà

4. Chương trình 4:

- Phối hợp với nhà trường có quà tết cho ĐVCĐ

- Tham gia nghỉ tết theo kế hoạch đảm bảo an toàn tiết kiệm

- KH với nhà trường tổ chức tốt ngày 8/3

- Cùng đoàn TN tổ chức thi văn nghệ chào mừng ngày 26/3

- Ký cam kết không vận chuyển phòng chống pháo nổ trong dịp tết.
KẾ HOẠCH THÁNG 01/ 2015

I. SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 12

1. Chương trình 1

- Chấp hành tốt mọi nội quy, quy chế của trường.

- Đảm bảo ngày giờ công

- Tham gia hội thi:  Giáo viên giỏi cấp huyện.( 3 đ/c đạt giải 2 đ/c trong hội thi )

- Thao giảng đạt kết quả cao (24 đ/c được xếp loại tốt).

- Đảm bảo chế độ sinh hoạt trong ngày cho trẻ.

2. Chương trình 2

- Thực hiện chế độ thăm hỏi thường xuyên, kịp thời.

- Lập danh sách CBGV có hoàn cảnh khó khăn.

- Tiếp tục thực hiện và duy trì các loại quỹ công đoàn.

- Phối hợp cùng với nhà trường tổ chức tốt hội thi cho trẻ.

3. Chương trình 3

- Duy trì và thực hiện phong trào xanh sạch đẹp

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường

- Tồn tại : Việc giữ gìn vệ sinh chung chưa đảm bảo.

4. Chương trình 4

- Cân trẻ lần 2 đúng lịch.

- Tiến hành sơ kết thi đua 2 phát động thi đua 3.

- Tiến hành thu gom giấy phế liệu gây quỹ.

- Tổng hợp báo cáo thu chi công đoàn nộp cấp trên.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 1

1. Chương trình 1

- Tiếp tục hưởng ứng thi đua 3 .

- Thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào do trường và nghành phát động.

- Trang trí lớp theo chủ điểm mới.

- Làm đồ dùng đồ chơi phục vụ dạy và học

- Khuyến khích ĐVCĐ làm hồ sơ mở.

2. Chương trình 2

- Duy trì thực hiện tốt chế độ thăm hỏi thường xuyên.

- Tham gia nghỉ  tết  dương lịch đúng thời gian và theo quy định.

- Tham gia ủng hộ, quyên góp do  các cấp phát động.

3. Chương trình 3

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường.

- Vệ sinh cá nhân trẻ và vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ.

4. Chương trình 4

- Lập đủ hồ sơ công đoàn và XD các loại quy chế trong nhiệm kỳ.

- Học tập nghiên cứu các chỉ thị nghị quyết do các cấp phát động.

- Thực hiên tốt mọi thông tin báo cáo.

- Nghỉ tết DL.
KẾ HOẠCH THÁNG 02 NĂM 2015

I. Triển khai công văn 

- CVCĐ về việc chăm lo đời sống cho CNVC-LĐ khó khăn trong dịp tết canh dần

II. SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 1

1. Chương trình 1:

- Tiếp tục hưởng ứng thi đua 3 và các phong trào.

- Soạn giảng đúng chương trình có chất lượng

- Trang trí lớp đẹp tạo không khí đón xuân

- Làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các tiết dạy

- Thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào

- Học tập đầy đủ các chuyên đề

- HSSS đầy đủ đã có hồ sơ mở

- Đảm bảo ngày giờ công, đoàn kết nội bộ.

2. Chương trình 2:

- Tiến hành thu chi các loại quỹ theo quy định

- Tham gia đầy đủ các cuộc vận động quyên góp

3. Chương trình 3:

- Duy trì tốt chế độ thăm hỏi kịp thời

- Duy trì tốt phong trào xanh sạch đẹp trong nhà trường

- Tồn tại: Chưa tạo được MT xanh

4. Chương trình 4:

- Phối hợp với nhà trường có quà tết cho ĐVCĐ.

- Tặng áo ấm cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

- Ký cam kết không đốt pháo trong dịp tết

III. CÔNG TÁC THÁNG  2

1. Chương trình 1:

- Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua đợt 3

- Soạn giảng đúng chương trình và có chất lượng

- Làm đồ dùng đồ chơi đầy đủ

- Trang trí lớp đẹp tạo không khí ấm cúng trong dịp tết đến xuân về.

- Tiếp tục học tập và thực hiện tốt các chuyên đề.

- HSSS đầy đủ, có hồ sơ mở trình bày khoa học

2. Chương trình 2:

- Thực hiện chế độ thăm hỏi kịp thời

- Đảm bảo thu chi các loại quỹ theo quy định

- Duy trì tốt các cuộc vận động ủng hộ do các cấp phát động

3. Chương trình 3:

- Có quà tết cho CBĐVCĐ

- Thực hiện tết trồng cây mùa xuân

- Nghỉ tết đúng lịch đảm bảo an toàn tiết kiệm.

4. Chương trình 4:

- Thực hiện các văn bản chỉ thị của nghành.

- Thực hiện thông tin báo cáo 2 chiều kịp thời

- Tổ chức thăm hỏi chúc tết lãnh đạo.

- Tổ chức cho ĐVCĐ đi thăm quan  chùa bãi đính.

- XD kế hoạch cho ngày 8/3.

- Bình xét danh hiệu giỏi việc trường đảm việc nhà

KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2015

I. SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 2

1. Chương trình 1

- Thực hiện tốt thi đua 3.

- Soạn bài đầy đủ và đảm bảo.

- Đảm bảo đủ ngày và giờ công.

- Nghỉ tết nguyên đán đúng hạn, văn minh.

2. Chương trình 2:

- Đảm bảo thu chi các loại quỹ theo quy định

- Tồn tại: Một số ĐVCĐ tích cực trong các hoạt động của công đoàn.

- Thực hiện chế độ thăm hỏi kịp thời.

- Duy trì tốt các cuộc vận động ủng hộ do các cấp phát động

3. Chương trình 3:

- Thực hiện nghỉ tết đúng lịch quy định đảm bảo an toàn.

- Duy trì phong trào xanh sạch đẹp trong nhà trường

4. Chương trình 4:

- Học tập đầy đủ các văn bản chỉ thị của các cấp.

- Thực hiện thông tin báo cáo kịp thời

- Đã xây dựng kế hoạch cho ngày 8/3.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 3

1. Chương trình 1:

- Tiếp tục hưởng ứng thi đua 3 chào mừng các ngày lễ lớn 8/3 và 26/3.

- ĐVCĐ thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn

- Thao giảng dự giờ đạt kết quả

- Đảm bảo ngày giờ công

- Làm đồ dùng đồ chơi đợt 3

- Trang trí lớp theo chủ điểm

2. Chương trình 2:

- Thực hiện chế độ thăm hỏi động viên kịp thời

- Duy trì các loại quỹ theo quy định

- Thực hiện tốt các cuộc vận động ủng hộ

3. Chương trình 3:

- Tham mưu tạo môi trường xanh trong nhà trường

- Học tập chuyên đề đầy đủ.

- Phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức tốt hội khỏe măng non chào mừng ngày 26/3.

4. Chương trình 4:

- Duy trì tốt sinh hoạt công đoàn.

-  Hoàn thành hồ sở  KĐCL.

- Tổ chức ngày 8/3 với nội dung thiết thực.

- Sơ kết thi đua 3, phát động thi đua 4.
CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM NGÀY QTPN 8/3 VÀ KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG

I. Thời gian: 14h ngày 8/3/2015

II. Địa điểm: Trường MN Tân Thái

III. Thành phần: 24 CBGV - ĐV trong nhà trường và các chàng rể, Hội CMHS trong trường.

IV. Nội dung

1. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.

2. Giới thiệu nữ công lên ôn lại truyền thống lịch sử ngày 8/3.

3. Triển khai công tác nữ công – công tác công đoàn tháng 3.

4. Chương trình văn nghệ.

5. Liên hoan tọa đàm, hái hoa dân chủ.

6. Bế mạc hội nghị.

SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT III.

Chủ đề : Thi đua lập thành tích chào mừng ngày QTPN 8/3 và ngày 26/3 ”

1. Chương trình 1:

- ĐVCĐ thi đua lập thành tích chào mừng các ngày hội, ngày lễ lớn.

+ Trang trí lớp theo chủ đề , chủ điểm

+ Dự giờ đầy đủ theo kế hoạch

+ Tham gia học tập các chuyên đề đầy đủ.

+ Đảm bảo ngày giờ công

+ Thao giảng đợt 3 đạt kết quả. 15/15 GV xếp loại : Tốt

+ HSSS đầy đủ, đã làm hồ sơ mở

* Tồn tại: - Chưa có sự đầu tư cho tiết dạy

- Trang trí lớp chưa có nhiều NVLTN

- HSSS trình bày chưa khoa học

+ Phối kết hợp tổ chức mít tinh KN ngày 8/3 và tổ chức thành công HKMN cấp trường.

2. Chương trình 2:

- Đã thực hiện tốt thu chi các loại quỹ theo quy định.

- Thực hiện chế độ thăm hỏi kịp thời.

- Tham gia đầy đủ các cuộc vận động ủng hộ quyên góp.

- Phối kết hợp tổ chức thăm hỏi chúc tết lãnh đạo.

- Thực hiện tốt hội thi Bé vui hội xuân.

3. Chương trình 3:

- Duy trì và thực hiện tốt môi trường xanh sạch đẹp

- Tổ chức vệ sinh môi trường và vệ sinh XQ lớp

- Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt.

- Phối kết hợp với cơ quan tổ chức tốt các phong trào thi đua

4. Chương trình 4:

- Thực hiện đầy đủ kế hoạch của nhà trường.

- BCHCĐ hoạt động dúng chức năng làm báo cáo nộp CĐ nghành.

- Duy trì quy chế phối hợp giữa CĐ - nhà trường

- Tổ chức ngày 8/3 gặp mặt dâu, rể.

* Kết quả bình xét thi đua đợt 3:

TT

Họ và tên

Thao giảng

XL thi đua 3

Ghi chú

  1

Vũ T. Thùy Ninh

 Tốt

B

  2

Lý Thị Tươi

 

NTS

  3

Trương Thị Xuyến

Tốt

A

  4

Trương Thị Duyên

Tốt

A

  5

Trương Thị Huế

Tốt

A

  6

Hoàng T. Hồng An

NTS

  7

Nguyễn Thị Dung

Tốt

A

  8

Ngô Thị Vân

Tốt

A

  9

Đỗ Thi Bích

Tốt

A

10

Đặng Thị Liên

Tốt

A

11

Nguyễn Thị Hoa

Tốt

A

12

Đỗ Thúy Tươi

Tốt

A

13

Ngô Thị  Ái Vân

Tốt

A

14

Ngô Thị Hà

Tốt

A

15

 Hoàng Thị Đường

Tốt

A

16

Đặng Thị Hương

Tốt

A

17

Nguyễn Hải Hà

Tốt

A

18

Vũ Ngọc Hà

A

NVKT

19

Mông Thị Hoàn

A

NVVT

20

Đặng Thị Chiên

A

21

Phạm Thị Đông

A

22

Lương Thị Phượng

Tốt

A

23

Nguyễn Thị Nhinh

Tốt

A

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA ĐỢT 4

Chủ đề: “Tiếp bước cha anh với nội dung chào mừng các ngày lễ lớn 30/4, 1/5 và 19/5”

I. Mục đích:

     - Thực hiện tốt các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “2 không”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”; “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; “Dân chủ – Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” Và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

     - Toàn trường thi đua: “Dạy tốt - Học tốt” lấy thành tích chào mừng ngày

 “Giải phòng miền nam 30/ 04 và QTLĐ 01/ 05 và sinh nhật Bác Hồ 19/5 ”.

II. Nội dung:

- Phối kết hợp với nhà trường làm tốt các hoạt động của cô và trẻ.

- Tổ chức thi “Bé khéo tay ” cấp trường.

- Phát động làm ĐDĐC đợt 4 - Cân trẻ lần 3.

- Thao giảng đợt 4, dự giờ theo kế hoạch.

- Kiểm tra chuyên môn, toàn diện GV.

- Tiếp tục triển khai các chuyên đề.

- Đánh giá thực hiện các chủ điểm.

- Hoàn thành đề tài khoa học.

- Hoàn chỉnh hồ sơ của cô và trẻ đón đoàn khảo sát thi đua cuối năm.

- Kiểm tra đánh giá trẻ 5 tuổi theo chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi của bộ GD.

- Bình xét các danh hiệu thi đua cuối năm. - Đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp

- Sơ kết thi đua đợt 4, sơ kết học kỳ 2.

- Tổ chức tổng kết năm học và QTTN 01/ 06

IV. Công tác khác:

- Tham gia đầy đủ các cuộc ủng hộ từ thiện.

- Duy trì tốt sinh hoạt công đoàn

KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2015

I. SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 3

1. Chương trình 1

- Sơ kết thi đua đợt 3, phát động đợt 4.

- Tổ chức tốt ngày 8/3, phối hợp tham gia thi văn nghệ chào mừng ngày 26/3 tốt.

- Duy chì tốt mọi hoạt động trong nhà trường.

- Soạn bài đầy đủ và đảm bảo

- Đảm bảo đủ ngày và giờ công

2. Chương trình 2:

- Đảm bảo thu chi các loại quỹ theo quy định

- Thực hiện chế độ thăm hỏi kịp thời.

- Duy trì tốt các cuộc vận động ủng hộ do các cấp phát động

- Tồn tại: Một số ĐVCĐ tích cực trong các hoạt động của công đoàn.

3. Chương trình 3:

- Sơ kết 3 năm cuộc VĐ giỏi việc trường, đảm việc nhà.

- Duy trì phong trào xanh sạch đẹp trong nhà trường

4. Chương trình 4:

- Học tập đầy đủ các văn bản chỉ thị của các cấp.

- Tìm minh chứng KĐCL.

- Thực hiện thông tin báo cáo kịp thời

II. KẾ HOẠCH THÁNG 4

1. Chương trình 1:

- Tiếp tục hưởng ứng thi đua 4 chào mừng các ngày lễ lớn 30/4, 01/05  và 19/05.

- ĐVCĐ thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn

- Thao giảng dự giờ đạt kết quả

- Đảm bảo ngày giờ công

- Thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo.

- Trang trí lớp theo chủ điểm

2. Chương trình 2:

- Thực hiện chế độ thăm hỏi động viên kịp thời

- Duy trì các loại quỹ theo quy định

- Thực hiện tốt các cuộc vận động ủng hộ

3. Chương trình 3:

- Tham mưu tạo môi trường xanh trong nhà trường

- Học tập chuyên đề đầy đủ.

- Tham mưu mua sắm thêm ĐD ĐC cho các lớp 5 tuổi.

- Hoàn thành Chương trình PCGD trẻ 5 tuổi.

- Hoàn chỉnh bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.

4. Chương trình 4:

- Duy trì tốt sinh hoạt công đoàn.

- Tiếp tục hoàn thiện minh chứng cuối năm bổ sung và hồ sơ KĐCL.

- Nghỉ lễ 30/ 04 và 01/5.

- Thực hiện tốt mọi thông tin báo cáo.

KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2015

I. SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 4

1. Chương trình 1:

- Tiếp tục hưởng ứng thi đua 4 chào mừng các ngày lễ lớn 30/4, 01/05  và 19/05.

- ĐVCĐ thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn

- Thao giảng dự giờ đạt kết quả: Tốt: 15/15

- Đảm bảo ngày giờ công

- Trang trí lớp theo chủ điểm

2. Chương trình 2:

- Thực hiện chế độ thăm hỏi động viên kịp thời

- Duy trì các loại quỹ theo quy định

- Thực hiện tốt các cuộc vận động ủng hộ

3. Chương trình 3:

- Học tập chuyên đề đầy đủ.

- Tham mưu mua sắm thêm ĐD ĐC cho các lớp 5 tuổi.

- Hoàn thành Chương trình PCGD trẻ 5 tuổi.

- Hoàn chỉnh bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.

4. Chương trình 4:

- Duy trì tốt sinh hoạt công đoàn

- Nghỉ lễ 30/ 04 và 01/5 lành mạnh, an toàn.

- Thực hiện tốt mọi thông tin báo cáo.

* Tồn Tại: + VS MT đôi khi còn bẩn.

+ ĐD cá nhân của trẻ chưa xắp xếp gọn gàng.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 5

1. Chương trình 1:

- Tiếp tục hưởng ứng đợt thi đua 4.

- Bình xét thi đua đợt 4, cả năm.

- ĐVCĐ thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn

- Đảm bảo ngày giờ công

- Trang trí lớp theo chủ điểm.

- Thi bộ HS đẹp.

- Hoàn thiện công tác đánh giá trẻ, lập bảng tổng hợp báo cáo CM.

- Chuẩn bị hồ sơ trẻ 5 tuổi, có kế hoạch chuyển giao trẻ 5 tuổi lên lớp 1.

- Hoàn thiện HSSS chuẩn bị đón đoàn KT thi đua.

2. Chương trình 2:

- Thực hiện chế độ thăm hỏi động viên kịp thời

- Duy trì các loại quỹ theo quy định

- Thực hiện tốt các cuộc vận động ủng hộ

3. Chương trình 3:

- Học tập chuyên đề đầy đủ.

- Bình xét danh hiệu bậc cao.

- Đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN, chuẩn hiệu trưởng.

- Chuẩn bị cho tổng kết năm học, tết thiếu nhi 1/6.

4. Chương trình 4:

- Duy trì tốt sinh hoạt công đoàn

- Chấm đề tài KH.

- Mua phần thưởng, giấy khen, giấy CN trẻ 5 tuổi.

- Kiểm tra tài sản các lớp.

- Thực hiện tốt mọi thông tin báo cáo.


Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 104
Hôm qua : 277
Tháng 10 : 5.262
Năm 2021 : 51.420